header top

baner eszkola

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Utworzono: poniedziałek, 02, wrzesień 2019 Marcin Szachowski

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2019 r .- 15.09.2019 r., rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2019 większa niż 528 zł netto.  Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień.

Wnioski o stypendium szkolne można pobrać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, pokój 3A, szkole lub ze strony internetowej- http://www.bip.um.wlocl.pl/

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2019 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A,  lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu  z dopiskiem ”stypendia”.

Świadczenia wychowawcze „500+” i świadczenie „dobry start” nie należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi lub słuchaczowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w szczególności:

1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego;

2) utratą mienia znacznej wartości;

3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów;

4) urodzeniem dziecka przez uczennicę;

5) innymi szczególnymi okolicznościami.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej.

Wniosek pobiera się w szkole (gabinet pedagoga szkolnego) a składa osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Wysokość zasiłku uzależniona jest od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie wypłaty podejmuje Prezydent Miasta Włocławek lub osoba upoważniona. O tą formę pomocy można ubiegać się przez cały rok szkolny, ale tylko w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

Odsłony: 623