header top

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

Utworzono: niedziela, 04, wrzesień 2016 danielmajewski

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Szarych Szeregów

 we Włocławku

LOGO 7 0 SP5

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW

KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW
Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

§ 1.

W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku, w tym uczniów klas III gimnazjalnych.

§ 2.

1. W regulaminie użyto terminów oznaczających:

   a) szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku, w tym klasy III gimnazjalne.

   b) uczeń – uczeń wpisany do księgi uczniów szkoły, uprawniony zgodnie z przepisami prawa do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

   c) podręczniki – podręczniki lub materiały edukacyjne wpisane do szkolnego zestawu podręczników

   d) materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności

   e) dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt.5 ustawy o systemie oświaty

   f) wychowawca – nauczyciel pełniący zadania wychowawcy

   g) bibliotekarz – nauczyciel odpowiedzialny za wypożyczanie podręczników lub materiałów edukacyjnych

§ 3.

1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową oraz płyty CD, w przypadkach stanowiących dołączoną do podręcznika jego integralną część.

2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

3. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej (dotyczy klas I – III).

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom po zapoznaniu rodziców i uczniów z regulaminem szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

5. Za zapoznanie rodziców i uczniów z regulaminem, o którym mowa w ust.3 odpowiada wychowawca klasy.

6. Zapoznanie z regulaminem, o którym mowa w ust.3 rodzice i uczniowie potwierdzają podpisem.

7. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o zapoznaniu rodziców i uczniów z regulaminem, o którym mowa w ust.3. Podpisaną listę przekazuje bibliotekarzowi.

8. Wypożyczenia uczniom podręczników przeprowadza się na początku roku szkolnego.

9. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, o której mowa w ust.6 sporządzonej przez wychowawcę.

10. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa w ust.6 jest aktualizowana przez wychowawcę.

§ 4.

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.

2. Bibliotekarz nie będzie przyjmował zwrotu podręczników, którego zużycie znacznie wykracza poza jego zwykłe używanie (dotyczy to między innymi sytuacji takich jak: zalanie podręcznika, wykonanie w podręczniku trwałych zapisów mazakiem, długopisem itd., ujawnienie w podręczniku brakujących stron itp.)

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę.

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic ucznia jest zobowiązany do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

5. Zapisy ust.1-4 stosuje się również do płyt CD, w przypadkach stanowiących dołączoną do podręcznika jego integralną część.

§ 5.

 1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie:

   a) nie później niż dwa dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym - podręczniki, wykorzystywane zgodnie z ramowym planem nauczania przez cały rok szkolny,

   b) bezpośrednio po zakończeniu pracy z danym podręcznikiem - w przypadku wcześniejszego, niż koniec roku szkolnego zakończenia pracy z podręcznikiem,

   c) natychmiastowo - w przypadku wykreślenia ucznia z księgi uczniów z powodów losowych (np. zmiany szkoły)

2. Szczegółowe terminy zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym, o których mowa w ust.1 pkt.a,b,c ustala wychowawca klasy w porozumieniu z bibliotekarzem.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje oględzin, określając stopień jego zużycia.

4. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

§ 6.

1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w § 5, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.

2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że wypożyczony podręcznik został zniszczony w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje do rodzica powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika i informuje o postanowieniach § 4 ust.4 niniejszego regulaminu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust.3, wychowawca w formie notatki służbowej opisującej sytuację, przekazuje sprawę dyrektorowi.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego podręcznika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się z tego obowiązku lub wywiązania się postanowienia § 4 ust.4 niniejszego regulaminu.

7. W przypadku niewywiązania się ze zwrotu podręcznika lub realizacji przez rodzica postanowienia § 4 ust.4 niniejszego regulaminu, dyrektor ma prawo wszcząć procedurę egzekucji.

 § 7.

1. Do kontroli stanu używania przez ucznia wypożyczonych podręczników zobowiązani są:

a) rodzice ucznia - na bieżąco przez cały okres trwania ich wypożyczenia

b) nauczyciele przedmiotu – czasowo, obserwacja podczas realizacji godzin przedmiotu z wykorzystaniem podręcznika

c) wychowawcy - czasowo, podczas wyrywkowej kontroli stanu podręczników w ciągu roku szkolnego realizowanej w ramach pracy wychowawczej

2. Nauczyciel przedmiotu przekazuje rodzicom, za pośrednictwem wychowawcy, wszelkie uwagi w zakresie zaobserwowanych nieprawidłowości używania przez ucznia wypożyczonych podręczników.

3. Wychowawca przekazuje rodzicom wszelkie uwagi w zakresie zaobserwowanych nieprawidłowości używania przez ucznia wypożyczonych podręczników.

§ 8.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

2. Sprawy sporne pomiędzy bibliotekarzem, wychowawcom a użytkownikiem podręczników, tj. uczniem i rodzicem rozstrzyga dyrektor szkoły.

3. Decyzje o innych kwestiach z zakresu udostępniania uczniom bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany niniejszego regulaminu jest dyrektor szkoły.

 

Załącznik 2  Protokół zgubienia/znacznego zużycia/zniszczenia ikona word 
Załącznik 3  Tabela wartości podręczników  ikona word
Załącznik 4  Wezwanie do zapłaty  ikona word

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku

Odsłony: 9486