header top

Międzyszkolny Konkurs fotograficzny: „Włocławek wiosną w obiektywie”

Utworzono: niedziela, 08, kwiecień 2018 danielmajewski

Międzyszkolny Konkurs fotograficzny:

„Włocławek wiosną w obiektywie”


REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas I–III szkoły podstawowej. Liczba uczestników z danej placówki jest nieograniczona.

2. Czas trwania konkursu: 03.04.2018 r. – 25.05.2018 r.

3. Cele konkursu:

- zaobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,

- uwrażliwienie na piękno przyrody we własnym mieście,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody,

- doskonalenie umiejętności fotografowania,

- zaproponowanie sposobu spędzania czasu wolnego.
4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie maksymalnie dwóch fotografii ciekawych, intrygujących form przyrody w wiosennej aurze. Na zdjęciach nie mogą być uwidocznieni autorzy zdjęć, ani ich rodziny i znajomi. Minimum jedna fotografia powinna być wykonana na terenie miasta Włocławek. Fotografie powinny być w miarę możliwości wyraźne, o ile pozwala na to kompozycja zdjęcia.

5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 631 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

6. Oceniane będą tylko indywidualne prace dzieci z ewentualną techniczną pomocą rodzica.

7. Kryteria wyboru prac:

- pomysłowość,

- samodzielność wykonania,

- wrażenie artystyczne.

8. Zdjęcia powinny być wywołane. Wymagany format zdjęć to 10cm x15cm.

9. Wyłącznie na odwrocie zdjęcia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna. Prosimy o napisanie metryczki komputerowo bądź DRUKOWANYMI LITERAMI

10. Ostateczny termin składania prac: 25.05.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu – 01.06.2018 r.

10. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku

ul. Wieniecka 46

z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs fotograficzny- „Włocławek wiosną w obiektywie”

11. Fotografie zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Jury przyzna I, II, III miejsce w postaci nagród książkowych, albumów fotograficznych oraz wyróżnienia.
12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki.

14. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

15. Rodzice lub prawni opiekunowie każdego ucznia biorącego udział w konkursie są proszeni o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów (załącznik nr 1).

16. Dodatkowych informacji udzielają główne organizatorki konkursu.

17. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje jury i ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.

Organizatorzy: Małgorzata Pawłowska, Marta Banasiak, Iwona Mazurek, Agnieszka Wojciechowska

Odsłony: 8530